CROSS ARÉNA PŘEROV

PROVOZNÍ ŘÁD

Článek 1

Základní ustanovení

Provozní řád se vztahuje na veškeré plochy areálu CROSS Arény Přerov, které jsou v majetku města Přerova, umístěné na parcele č. 426/9 a 426/18 (způsob využití: Sportoviště a rekreační plocha) a které spravuje a provozuje AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR

Článek 2

Areál se dělí na závodní dráhy a ostatní plochy.

Provoz se řídí následujícími pravidly:

  1. Provozovat autokrosový a motokrosový sport lze pouze na terénních drahách.
  2. Jezdit se závodními vozidly a motorkami, ladit motory nebo jinak působit nadměrný hluk je zakázáno v celém prostoru areálu v době od 19:00 do 8:00 hodin a v případě organizovaných závodů a akcí pořádaných provozovatelem areálu v celém prostoru areálu, s výjimkou parkoviště závodních strojů, v době od 19:00 do 8:00 hodin a v parkovišti závodních strojů v době od 22:00 do 7:00 hodin.
  3. Provozní doba je stanovena následovně: terénní dráhy, lze využívat v průběhu celého roku v době od 8:00 do 19:00
  4. V případě nevhodných povětrnostních podmínek (tj. ve dnech, kdy je sucho a větrno a provozováním závodní dráhy v areálu by docházelo ke zvýšené prašnosti) lze užívat terénní dráhy pouze za podmínky, že bude zajištěno a prováděno jejich kropení, s tím, že pokud nebude zajištěno a prováděno jejich kropení, jsou závodní dráhy uzavřeny bez výjimky až do doby, než pominou nevhodné povětrnostní podmínky.
  5. Je zakázáno znečišťovat prostory areálu, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše, vypouštět olejové náplně motorových vozidel a motocyklů nebo obsah jejich autobaterií, nebude-li tento odpad přemístěn do nádob k tomu určených, odkládat další věci, které jsou určeny k likvidaci nebo uložení na skládku (poškozené části karoserií vozidel, pneumatiky atd.).
  6. Je zakázáno poškozovat vybavení areálu a veřejnou zeleň (stromy, keře, trávníky).
  7. V areálu je zakázáno rozdělávat oheň a manipulovat s otevřeným ohněm s výjimkou používání grilů a roštů v průběhu akcí pořádaných provozovatelem areálu.
  8. V areálu je zakázáno stanovat a nocovat s výjimkou akcí pořádaných provozovatelem areálu.
  9. V areálu užívat návykové, omamné a psychotropní látky a alkoholické (s výjimkou prodeje a podávání 10° piva na akcích pořádaných provozovatelem areálu).
  10. Z areálu bude vykázána osoba, která přes napomenutí provozovatele areálu nebo osob jím určených přestoupí pravidla provozního řádu nebo neuposlechne pokynů provozovatele areálu nebo osob jím určených; neopustí-li osoba v takových případech areál na vyzvání, jsou provozovatel areálu nebo osoby jím určené oprávněni osobu vyvést, popřípadě požádat o zakročení Městskou policii Přerov.

 

Za porušení zákazu může být udělena pokuta až do výše 20 000,- Kč

Provoz v areálu je monitorován a namátkové kontroly provádí také Městská policie Přerov a Policie ČR.

 Harmonogram používání trati: 

Automobily a motorky, na základě individuální telefonické či emailové domluvy.

 

Kontakty

Jaroslav Walter                                             

správce areálu Cross arena
+420 776 055 217                                          

Výjimka z harmonogramu použití:

V případě nevhodných povětrnostních podmínek, tj. ve dnech, kdy je sucho a větrno a provozováním závodních drah v areálu by docházelo ke zvýšené prašnosti, lze závodní dráhy v areálu provozovat pouze za předpokladu, že bude zajištěno kropení. Pokud kropení zajištěno nebude, jsou závodní dráhy bez výjimky uzavřeny až do doby, než nevhodné povětrnostní podmínky pominou!

Ostatní plochy jsou volně přístupné v průběhu celého roku.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1) Tento provozní řád je závazný pro všechny občany, kteří se v areálu zdržují

2) Tento provozní řád byl schválen členskou schůzí dne 8.10.2016 a nabývá účinnosti dnem 2.1.2017